Obchodní podmínky

Navigace: Úvod > Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

1.1 Jaroš Ondřej se sídlem Lány 38a, 625 00 Brno(dále jen „Provozovatel“) je provozovatelem internetového katalogu www.vinarstvi-online.cz, který slouží k propagaci vinařství a vinařských podniků, vín, vinařů, vinných sklepů a ubytovacích podniků ve vinařských lokalitách na svých internetových stránkách www.vinarstvi-online.cz.
1.2 Provozovatel vydává tyto Obchodní podmínky v souladu s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb (dále jen "Smlouva") uzavírané mezi Provozovatelem a fyzickými a právnickými osobami, které využívají služeb Provozovatele v souladu se Smlouvou (dále jen "Uživatel") a vztahují se na všechny smluvní vztahy uzavírané mezi Provozovatelem a Uživateli. Server Provozovatele je určen především návštěvníkům jež hledají informace či mají zájem o produkty či služby Uživatelů (dále jen "Návštěvník"). V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Obchodních podmínek má přednost Smlouva.
1.3 Veškeré výrazy používané nebo definované ve Smlouvě mají v těchto Obchodních podmínkách stejný význam.

Registrace Uživatele a uzavření Smlouvy

2.1 Uzavření Smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem je nutnou podmínkou k tomu, aby Uživatel mohl prostřednictvím webových stránek Provozovatele vinarstvi-online.cz propagovat Služby a Zboží a využívat další služby poskytované Provozovatelem. Od okamžiku uzavření Smlouvy je Uživatel oprávněn využívat služeb poskytovaných Provozovatelem a ve stanovených případech platit za jejich poskytování odměnu stanovenou ve Smlouvě o poskytování služeb uzavřené s Provozovatelem.
2.2 Podmínkou pro využívání služeb Provozovatele je registrace Uživatele na webových stránkách vinarstvi-online.cz. Registrace se provádí vyplněním a odesláním registračního formuláře Uživatelem, který se nachází na webových stránkách vinarstvi-online.cz, a souhlasem s Obchodními podmínkami Provozovatele. Odeslání registračního formuláře a vyjádření souhlasu s Obchodními podmínkami Uživatele je považováno za souhlas k uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena přijetím registrace Uživatele Provozovatelem, tj. zpětným potvrzením registrace Uživatele automatickou zprávou prostřednictvím elektonické pošty od Provozovatele webových stránek vinarstvi-online.cz. Na uzavření Smlouvy není právní nárok. Registrace Uživatele je zcela dobrovolná a vychází z vlastní vůle Uživatele.
2.3 K registraci jsou oprávněny pouze zletilé fyzické osoby starší 18-ti let, jejichž způsobilost k právním úkonům nebyla omezena a právnické osoby, na jejichž majetek nebyl prohlášen konkurs, nebyl podán návrh na prohlášení konkursu nebo které nejsou v likvidaci. Registraci právnické osoby smí provést pouze osoba oprávněná za ni jednat.
2.4 Každý Uživatel je povinen při registraci vyplnit v registračním formuláři úplně a pravdivě následující identifikační údaje: jméno a příjmení, telefon, e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo .
2.5 V případě jakékoli změny údajů je Uživatel povinen bez zbytečného odkladu písemně či prostřednictvím e-mailové pošty oznámit Provozovateli jakoukoli změnu údajů vyplněných při registraci, vstup do likvidace, prohlášení konkurzu, podání návrhu na prohlášení konkurzu či jakoukoli další skutečnost, která může mít vliv na schopnost Uživatele plnit závazky ze Smlouvy. Uživatel odpovídá za správnost a úplnost údajů, které uvedl při vyplňování registračního formuláře. V případě porušení informační povinnosti odpovídá Uživatel za škodu podle obecně závazných právních předpisů.
2.6 Uživatel souhlasí s tím, že veškerá oznámení mu budou zasílány písemně či prostřednictvím e-mailové pošty na poštovní či e-mailovou adresu uvedenou při registraci. Provozovatel neodpovídá za následky spojené s nedoručením oznámení na adresu uvedenou Uživatelem uvedenou z důvodu, že taková adresa není v provozu, není Uživatelům používána nebo se Uživatel na takové adrese nezdržuje.
2.7 Při registraci si Uživatel zvolí své uživatelské jméno (Login) a heslo. Uživatelské jméno se zejména nesmí skládat z e-mailové nebo webové adresy, nesmí porušovat práva třetích osob, zejména práva na ochranu jména, firmy nebo práva k ochranné známce, a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Uživatel je povinen udržovat své heslo v tajnosti a nesdělovat je třetím osobám.
2.8 Uzavřením platné Smlouvy získá Uživatel klientský účet, který umožní Uživateli užívání webových stránek a dalších služeb Provozovatele. Přes klientský účet je možné zakládat, upravovat či rušit své prezentace či inzeráty. Klientský účet je nepřevoditelný na třetí osoby. Pokud je učiněn úkon z klientského účtu, platí, že úkon učinil Uživatel. Uživatel je oprávněn vlastnit více než jeden klientský účet, zakládá-li se na jeho důvěryhodnosti.
2.9 Uživatel má přístup ke svým osobním údajům a může je na webových stránkách Provozovatele změnit. Uživatelé jsou také oprávněni požádat Provozovatele o jejich odstranění ze systému po ukončení registrace na základě platné výpovědi.

Bezplatné prezentace

Uživatel má právo bezplatně prezentovat následující služby či zboží.
• Prezentace jakéhokoliv počtu vinařství, vinoték, ubytování
• Prezentace na akce spjaty s vínem či kulturou ve vinařských oblastech
• Prezentace produkce Uživatele

Návštěvník, jeho účast, práva a povinnosti:

4.1 Návštěvník má právo čerpat veškeré informace, které jsou mu Uživateli prezentovány bez toho aby jakkoli tyto informace zneužil či porušil duševní právo a autorské právo Uživatelů v jejich prezentacích.
4.2 K účasti za účelem objednání Zboží či Služby v internetovém katalogu vinarstvi-online.cz jsou oprávněny pouze zletilé fyzické osoby starší 18-ti let, jejichž způsobilost k právním úkonům není nebo nebyla omezena a právnické osoby, na jejichž majetek nebyl prohlášen konkurs, nebyl podán návrh na prohlášení konkursu nebo které nejsou v likvidaci. Souhlas s obchodními podmínkami právnické osoby při provádění objednávky smí provést pouze osoba oprávněná za ni jednat. Veškeré objednávky které Návštěvník u Uživatelů provede jsou nezávazné a k jejich potvrzení se vyjádří Uživatel jež službu či zboží nabízí.
4.3 Návštěvník má právo prezentace vinařství Uživatelů hodnotit, a to pomocí číslic v hodnotě od 1 do 5. Vyšší číslo představuje lepší hodnocení
4.4 Návštěvník nesmí žádným způsobem měnit prezentace Uživatelů či pokusit se ochromit chod tohoto serveru a jakýkoli prokázaný útok povede k zakázání IP adresy Návštěvníka, v případech kdyby vznikla škoda ať už Uživatelům nebo Provozovateli podá Provozovatel trestní oznámení.

Pravidla užívání

5.1 Uživatel je odpovědný za pravdivost a úplnost údajů zahrnutých do popisu své prezentace či zboží. V případě prezentace zboží či služeb porušujících zákony České republiky se Uživatel vystavuje riziku trestního stíhání. V tomto případě provede Provozovatel nutná opatření a podá podnět k trestnímu stíhání orgánům činným v trestním řízení. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit přístup Uživateli do systému, který poruší podmínky uvedené v této Smlouvě či těchto Obchodních podmínkách.
5.2 Uživatel při propagaci služeb a zboží v katalogu vinarstvi-online.cz zejména nesmí:
a) měnit nebo jakkoli upravovat systém software který mu byl zpřístupněn za účelem využívání služeb Provozovatele či využívat jakkoli skryté chyby v systému a poškozovat tím Provozovatele. Pokud Uživatel při využívání systému software zjistí chybu v systému, která by mohla poškodit systém nebo Provozovatele, je povinen tuto chybu neprodleně nahlásit Provozovateli.
b) používat v textech prezentací a nabídek vulgární, urážlivé či jinak nevhodné výrazy nebo výrazy, jejichž použití by bylo s obecně závaznými předpisy ČR.
c) propagovat služby a zboží, jehož nabídka a prodej je v rozporu s dobrými mravy a obecně závaznými předpisy ČR a dále Zboží, které splňuje jednu či více z těchto podmínek:
• Prezentace, které může být považováno za vulgární, hanlivé nebo s rasistickou tématikou nebo propagující komunismus, fašismus nebo nacismus popř. jiné extrémní strany a hnutí které jsou v rozporu s ústavou a právními předpisy ČR
• předměty, které byly navrženy za kulturní památku, národní kulturní památku apod., pokud nevlastní platné povolení vydané MK nebo MV k jejímu dalšímu prodeji
• předměty které podléhají zvláštnímu režimu podle zákona ČNR 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, anebo vývoz všech předmětů kulturní hodnoty nepodléhajících zvláštnímu režimu dle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
• předměty s pornografickým obsahem, zvláště jsou-li na nich zachyceny osoby mladší 18 let, obsahující násilí nebo účast zvířat
• předměty, které jakýmkoliv způsobem porušují práva třetích osob, včetně práv k průmyslovému a duševnímu vlastnictví (ochranná známka, obchodní jméno, označení původu apod.)
• neoriginální předměty (padělky), tj. předměty označené tak, že mohou být pro Návštěvníka zavádějící svým původem, množstvím, kvalitou, složením, funkčností, použitím, příslušenstvím nebo zatajením jiných důležitých znaků zboží nebo služeb, přičemž jejichž použití může vést k vystavení Návštěvníků nebezpečí
• zboží, které bylo ukradeno, nebo jehož prodejem jsou porušovány zákony ČR
• předměty nebo texty vyzývající k šíření nenávisti, rasismu, xenofobie nebo mezinárodních konfliktů
• předměty či materiály hanobící osoby nebo skupiny osob

Prohlášení Provozovatele, odpovědnost za škodu a za vady

6.1 Uživatel nenabízí prostřednictvím inzertního katalogu vinarstvi-online.cz svůj majetek. Provozovatel při poskytování služeb podle této Smlouvy působí pouze jako zprostředkovatel prezentací služeb a zboží Uživatelů za podmínek stanovených v této Smlouvě a Obchodních podmínkách.
6.2 Provozovatel nenese odpovědnost za kvalitu, bezpečnost či legálnost Zboží nebo služeb nabízených a prodávaných v katalogu vinarstvi-online.cz, stejně tak za pravdivost a úplnost popisu prezentací Služeb či Zboží. Provozovatel nenese odpovědnost za to, že Uživatel má či nemá oprávnění či schopnost realizovat službu nebo prodat nabízený předmět. Provozovatel není odpovědný za pravdivost a úplnost údajů týkající se Zboží a Služeb prezentovaného Uživatelem, zejména údajů týkajících se množství, jakosti, užitných vlastností a vad nabízeného zboží či služeb. Provozovatel se snaží v mezích své působnosti ověřovat údaje o Zboží a Službách a činit nezbytné kroky za účelem omezení nezákonného jednání a stejně tak jednání, jež je v rozporu s touto Smlouvou a Obchodními podmínkami. Provozovatel neodpovídá za správnost identifikačních údajů Uživatelů.
6.3 Provozovatel není odpovědný za škodu způsobenou tím, že nedojde k uzavření kupní smlouvy mezi Uživatelem a Kupujícím, a to z jakéhokoliv důvodu.
6.4 Provozovatel není odpovědný za škodu způsobenou vadami Zboží či Služeb prezentovaného prostřednictvím katalogu vinarstvi-online.cz a nároky z vad Zboží či Služeb nelze uplatňovat prostřednictvím Provozovatele. Nároky z odpovědnosti za škodu způsobenou jedním Uživatelem druhému mohou Uživatelé uplatňovat pouze mezi sebou.
6.5 Provozovatel poskytuje prezentace Služeb a Zboží na svých stránkách www.vinarstvi-online.cz bez jakýchkoli záruk.
6.6 Veškeré výslovné či mlčky předpokládané záruky ze strany Provozovatele jsou tímto vyloučeny.
6.7 Veškeré reklamace a záruky řeší Návštěvník s Uživatelem.

Změny obchodních podmínek

7.1 Obchodní podmínky jsou součástí Smlouvy a tvoří část jejího obsahu.
7.2 Provozovatel si vyhrazuje právo Obchodní podmínky jednostranně změnit a to jejich zveřejněním na vinarstvi-online.cz.
7.3 V případě, že Uživatel se změnou Obchodních podmínek nesouhlasí, je oprávněn Smlouvu vypovědět do 14 dní od jejich zveřejnění. Nevypoví-li Uživatel Smlouvu v této lhůtě, má se za to, že se změnou Obchodních podmínek souhlasí.

Účinnost

Tyto Obchodní podmíky jsou účinné ode dne 25.3.2011

„Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.“ Jan Werich